top of page

Patrons

Program Director

Organising Secretary

Organising Secretary

Joint Organising Secretary

Joint Organising Secretary

AROI Office Bearers

AROI Office Bearers

 • Dr. Rajesh Vashistha
 • Prof. Manoj Gupta
 • Prof. S N Senapati
 • Dr. V Srinivasan
National Advisory Board

National Advisory Board

 • Dr. Shyam Kishore Shrivastava
 • Dr. Jai Prakash Agarwal
 • Dr. Rakesh Kapoor
 • Dr. Vijay Anand Reddy
 • Dr. Tejinder Kataria
 • Dr. Gautam Sharan
 • Dr. Kaustav Talapatra
bottom of page